dsc04080_resizeดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.สบย.10  นายปราโมทย์  กิ่งแก้ว และ นางกัลยา  เพ็ชรหึง ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี  ประเด็นการตรวจราชการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพสู่ความทันสมัย (Modernized  Vocational  Education)  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ)  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ICT  ในศูนย์การเรียนชุมชน    ณ   จังหวัดตรัง และกระบี่  ระหว่างวันที่  28 –  มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 ผลการตรวจราชการโดยภาพรวมพบว่า การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของการตรวจราชการแบบบูรณาการ หน่วยงานทุกสังกัดได้นำข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในรอบที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ส่วนการตรวจราชการนโยบายสำคัญเร่งด่วน เช่น โครงการเรียนฟรี เรียนดี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ ทุกสถานศึกษาได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนใด ๆ สำหรับโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) สถานศึกษาทุกสังกัดกำลังเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาที่อยู่ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ  

กัลยา  เพ็ชรหึง  รายงาน/ภาพ