SAM_1039_resizeเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด (ปส.กช.) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กัลยา รายงาน/ศุภกิจ ภาพ