100_7958__resizegifบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2553 รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอะเดรียติก กทม. และรุ่นที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจเชิงประจักษ์ที่ตรงกัน และลดปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งสามารถนำผลไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และพัฒนาข้าราชการต่อไป

 นฤมล นำจันทร์ รายงาน/ภัทรนันทน์ นาควิจิตร ภาพถ่าย