S6301511_resizeเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายสักการะสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อการศึกษาและพสกนิกรทั่วไป โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ปัญญา ภาพ/นฤมล รายงาน