image_resizeเมื่อวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา และคณะทำงาน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และติดตามประเมินผล "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในพื่นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) เพื่อทราบสภาพทั่วไป ตลอดจนการรักษาสภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ปัญญา วันแรก ภาพ/รายงาน