dsc03679_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยนางชวาลา หลบหลีกพาล  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สบย.10 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย : กิจกรรม ICT ในศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งเป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2553  นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุรภาพ  โครงการไทยเข้มแข็ง SP2  โครงการจัดตั้ง กศน.ตำบล เป็นต้น ซึ่งพบว่า การรดำเนินงานของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี บรรลุตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างไร พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา ครู อาจารย์และชุมชนด้วย เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2553

สมพร  ฉั่วสกุล  รายงาน/ภาพ