ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต 
     ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 และร่วมพิธีเปิดพร้อมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2555