news14เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยนางภภริญ  ใจเขียว  นางตวงเพชร์  คงแก้ว และนางสาวกานดา  ชูแก้ว เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อรับทราบถึงผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขการดำเนินงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันต่อการพัฒนาการสนับสนุนการตรวจราชการต่อไป ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี่ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ท่านกมล  รอดคล้าย และท่านกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

กานดา ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน