345ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ได้มอบให้ นางสาวกานดา ชูแก้ว นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสารสนเทศจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สบย.1-12 และกทม.) เพื่ออบรมวิธีการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล พร้อมเทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วยโปรแกรม Business Intelligence (BI) และนำสารสนเทศดังกล่าวเสนอบนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษา (MOC) ต่อไป ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กานดา ชูแก้ว ภาพ/รายงาน