dsc03694_resizeนายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553  และได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้แก่ข้าราชการทุกคน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ