DSC_0047_resizesสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับโรงเรียนแกนนำคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีนายสกนธ์  ชุมทัพ  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555  ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ทีมวิทยากรโดย ดร.ไพรัช  ถิตย์ผาด  นายนิพนธ์  ตันธนกุล และนางรื่นรวย  มิ่งขวัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สบย.กทม.

วิทูร ทวีปรีดา ภาพ/รายงาน