IMG_4686-Copy_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  พร้อมด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา และนางกัลยา เพ็ชรหึง ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการตรวจราชการในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานครั้งนี้ได้มีการร่วมแสดงมุธิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วย