17_9_2555นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 7 ในวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ในพื้นเขตตรวจราชการที่ 7 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง)

กลุ่มติดตามและประเมินผล ภาพ/รายงาน