_18-19__55เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 10ได้มอบหมายให้นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตรและนางสาวกานดา  ชูแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปและประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน วิเคราะห์/ทบทวน/คัดเลือกข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มติดตามและประเมินผล ภาพ/รายงาน