25_9_2555เมื่อวันที่ 16 – 21 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 10ได้มอบหมายให้นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ นางตวงเพชร์  คงแก้วและนางสาวกานดา  ชูแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อสรุปผลการตรวจราชการในแต่ละนโยบาย ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มติดตามและประเมินผล ภาพ/รายงาน