DSC084941_24_09_2555นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และบุคลากร สบย.10 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพการปฏิบัติงานและความผูกพันภายในองค์กร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย