REO_4_10_55นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3  ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมออร์คิดเดเซีย จังหวัดภูเก็ตโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรของ สบย.10 และศูนย์เสมารักษ์ประจำ สบย.10

วิทูร ทวีปปรีดา ภาพ