DSCF0030_24102555เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ข้าราชการในสำนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง ด้านการพัฒนาองค์กรตามบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 เพื่อดำเนินการปรับปรุงบทบาทภารกิจ โครงสร้างและสรุปแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดนครปฐม

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน