วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2553 ข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ซึ่งนำโดย นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เจน แผลงเดชา รายงาน/ภัทรนันท์  นาควิจิตร  ภาพ