10reo_4122555
ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนายการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และ นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ "ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์" ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน
       ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนายการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และ นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ "ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์" ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน