17122555เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร และนางสาวกานดา ชูแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารข้อมูลด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด และร่วมพิจารณาร่างคู่มือการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับกลุ่มจังหวัดและแบบจัดเก็บข้อมูล โดยมีตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 และผู้แทนองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร 

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพถ่าย/กานดา ชูแก้ว รายงาน