วันที่ 16-18 มกราคม 2556 นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย                     นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์  หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล  และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ประชุมชี้แจงนโยบายและประสานแผนการตรวจราชการ ออกปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๑ และการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จังหวัดกระบี่ และตรัง)
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน

DSC_0151_2112556วันที่ 16-18 มกราคม 2556 นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์  หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล  และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ประชุมชี้แจงนโยบายและประสานแผนการตรวจราชการ ออกปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๑ และการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จังหวัดกระบี่ และตรัง)

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน