dsc05091_resizeดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประกอบด้วย นางชวาลา  หลบหลีกพาล ผช.ผตร.ศธ.  นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อสำรวจการเตรียมความพร้อมการบันทึกเทปรายการ Student Channel ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล/ การประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ และการตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์   บุญยเกียรติ)  ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553 จากการดำเนินการตามกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่า มีนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด สพท./เอกชน จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมบันทึกรายการ Student Channel จำนวน 685 คน มีผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายพัฒนาการศึกษา ได้แก่ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง สำหรับ สพท. ร่วมกันขับเคลื่่อน  กระทรวงศึกษาธิการรวมพลังสร้างความปรองดอง  นโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   นโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล และโครงการ Student Channel โดยมีชุมชน ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุดินนา อำเภอคลองท่อม ให้การต้อนรับในการมาตรวจราชการในครั้งนี้

ปราโมทย์  กิ่งแก้ว  รายงาน/ภาพ