reo10_822556วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน ในพื้นที่๕ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

ปัญญา วันแรก  รายงาน/ธนารักษ์ เ็พชรมุข ภาพ