SAM_0600_resizeวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเฟิร์ส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน