stra_2_resizeเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดประชุมแผนยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครราชสีมา  ณ ห้องประชุมสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ โดยมีดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา