11822556วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผน การตรวจราชการและการจัดทำปฏิทินการตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน และตัวแทน กศน. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท จังหวัดพังงา

ศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน