วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

                       สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:52 น.)