28022556วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้อนุญาตให้ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวนฤมล นำจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 โดยมีการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556