07032556ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้แทนประสานงานของภาคใต้ จัดประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556 - 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล ภาคใต้ : จังหวัดภูเก็ต จากท่านเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) ซึ่งกำหนดจะจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

วิทูร ทวีปรีดา ภาพ