ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล  ศิริบรรณ) พร้อมด้วย นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ศธภ.10 และนางปิยศิริ  วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบที่ 1 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 (นางอรวรรณ  ขุมทรัพย์) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ จังหวัดภูเก็ต
โกเมศ กลั่นสมจิตต์  ภาพ/รายงาน

8032556ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล  ศิริบรรณ) พร้อมด้วย นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ศธภ.10 และนางปิยศิริ  วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบที่ 1 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 (นางอรวรรณ  ขุมทรัพย์) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ จังหวัดภูเก็ต

โกเมศ กลั่นสมจิตต์  ภาพ/รายงาน