13032556_1วันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 -12.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผูอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ศธภ.10 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภาคใต้ เรื่อง กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 - 2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร รายงาน/ภาพถ่าย