14032556_1วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล ภาคใต้ : จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงแรมภูเก็ตเกรชแลนด์ รีสอร์ทแอนสปา โดยมี ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๖ ๗ และ ๘ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

 กานดา ชูแก้ว รายงาน/ธนารักษ์ เพ็ชรมุข ถ่ายภาพ