29032556สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด "หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด" รุ่นที่ ๑๖๘๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน