22042556วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ และ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบหนังสือสำคัญรับรองการมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และหนังสือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสือของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๕๔๓ ด้วย