มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลอดจนการตรวจติดตามพื้นที่เป้าหมายโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนเมืองถลาง ในการนี้นายนายศุภกร วงศ์ปราชญ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมในการนี้ด้วย
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน

17052556_1ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลอดจนการตรวจติดตามพื้นที่เป้าหมายโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนเมืองถลาง ในการนี้นายนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมในการนี้ด้วย

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน