ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน

17052556_2ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล ศิริบรรณ) มอบหมายให้ นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะพื้นที่ (Specific Area) ที่มีพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๗ (นางอรวรรณ ขุมทรัพย์) ในพื้นที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน