21052556วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2556 นายสุรพล รัตนไชย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก  และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดภูเก็ต