p562556วันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ศธภ.10 นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศธภ.10 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและข้อเสนอแนะ ณ กศน.อำเภอนาโยง บ้านหนังสืออัจฉริยะวัดกลาง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง กศน.อำเภอกันตัง บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านโคกยาง อำเภอกันตัง โรงเรียนบ้านลำภูรา อำเภอห้วยยอด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จังหวัดตรัง

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน