p15062556ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ได้จัดอบรมลูกเสือ "โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖" ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือวิสามัญจากสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๗๐ คน