28062556วันที่ 28 มิถุนายน 2556 นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงปฏิบัติหน้าที่ตรวจ ติดตาม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดบริการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน