10_255606282วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา   “ ปรับปรุงห้องประชุมและสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ”  ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน   มูลนิธิต่างๆ  หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗(จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) ทำให้ได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้เป็นจำนวนเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้กล่าวว่า จะนำเงินจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้