10_255607032ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิกาคภาค ๑๐ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการกระบวนการ"  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยมี นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้