10_255607033วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้มอบหมายให้นายปัญญา  วันแรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปเข้าร่วมนำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ หอประชุมกองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี