10_25560715_1เมื่อวันที่ ๕ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ พร้อมด้วย นายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในพื่นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) เพื่อทราบสภาพทั่วไป ตลอดจนการรักษาสภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา