10_25560719วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ อาทิ กำหนดการจัดงานชุมนุม , สถานที่จัดงานชุมนุม , คุณสมบัติของสมาชิกยุวกาชาดที่เข้าร่วมชุมนุม , กิจกรรมที่จะดำเนินการในระหว่างจัดงานชุมนุม , สัญลักษณ์ และคำขวัญของงานชุมนุม โดยที่ประชุมมีมติให้จัดงานชุมนุมยุวกาชาดฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต