1025560729_1วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2556 คณะกรรมการตรวจราชการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคใต้ พื้นที่ ปปส.ภาค 8 และภาค 9 ประกอบด้วย อาทิ นายธวัช สุวุฒิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมตรวจราชการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคใต้ พื้นที่ ปปส.ภาค 8 และภาค 9 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา