10_25570218วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกมล ศิริบรรณ)พร้อมด้วยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นางอรวรรณ ขุมทรัพย์) โดยประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดกระบี่

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ภาพ/รายงาน