10_25570305วันที่ 5 มีนาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล ศิริบรรณ) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการและจัดทำปฏิทินการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ โดยมีบุคลากรกลุ่มติดตามและประเมินผล ศธภ.10 และผู้แทนจาก กศน.จ. ทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 7(จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และภูเก็ต) ร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน