10_25570410วันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี พระครูใบฎีกาวิชัย ฐิตธมฺโม เป็นผู้บรรยายธรรม และนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน